พนักงานโยธา สํานักงานทางหลวงที 3 สกลนคร

ผู้เขียน หัวข้อ: พนักงานโยธา สํานักงานทางหลวงที 3 สกลนคร  (อ่าน 1366 ครั้ง)

wanida

  • สมัครงานสกลนคร
  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 137
  • สมัครงานสกลนคร หางานสกลนคร
    • ดูรายละเอียด
    • สมัครงานสกลนคร
สํานักงานทางหลวงที 3 สกลนคร เปิดรับสมัคร  พนักงานโยธา
สํานักงานทางหลวงที 3 ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทัวไป สังกัดสํานักงานทางหลวงที 3 จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป จํานวน 2 ตําแหน่ง จํานวน 12 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
พนักงานโยธา
ช่วยงานสร้าง ซ่อม บํารุงรักษาทาง/สะพาน สํารวจทาง/สะพาน สํารวจรังวัดทีดิน หรือทดลองวัสดุทีใช้ในการก่อสร้าง หรือ ทําการสํารวจแนวทาง อืนๆ เป็นต้น อัตรา : จํานวน 10 อัตรา เงินเดือน : ตามวุฒิ (แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.) คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/(ปวท.)/(ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรม โยธา ฯลฯ
สถานทีปฏิบัติงาน : สํานักงานทางหลวงที 3 จังหวัด : สกลนคร

วิธีการรับสมัครงาน : ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที ตังแต่วันที 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
รายละเอียดเพิมเติม http://sakonnakhon.doh.go.th/sakonnakhon/content/index/emp_jobs สํานักงานทางหลวงที 3 1900 ถนนใสสว่าง ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง สกลนคร 47000 ติดต่อ : งานสารบรรณ  โทรศัพท์ : 042-712882  แฟกซ์ : 042-712886  เว็บไซต์ : http://sakonnakhon.doh.go.th/sakonnakhon