ตอบ

ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: werort4
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2020, 07:01:23 PM »

ขอบคุนครับ
ข้อความโดย: wanida
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2020, 08:56:11 AM »

สํานักงานทางหลวงที 3 สกลนคร เปิดรับสมัคร  พนักงานโยธา
สํานักงานทางหลวงที 3 ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทัวไป สังกัดสํานักงานทางหลวงที 3 จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป จํานวน 2 ตําแหน่ง จํานวน 12 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
พนักงานโยธา
ช่วยงานสร้าง ซ่อม บํารุงรักษาทาง/สะพาน สํารวจทาง/สะพาน สํารวจรังวัดทีดิน หรือทดลองวัสดุทีใช้ในการก่อสร้าง หรือ ทําการสํารวจแนวทาง อืนๆ เป็นต้น อัตรา : จํานวน 10 อัตรา เงินเดือน : ตามวุฒิ (แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.) คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/(ปวท.)/(ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรม โยธา ฯลฯ
สถานทีปฏิบัติงาน : สํานักงานทางหลวงที 3 จังหวัด : สกลนคร

วิธีการรับสมัครงาน : ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที ตังแต่วันที 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
รายละเอียดเพิมเติม http://sakonnakhon.doh.go.th/sakonnakhon/content/index/emp_jobs สํานักงานทางหลวงที 3 1900 ถนนใสสว่าง ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง สกลนคร 47000 ติดต่อ : งานสารบรรณ  โทรศัพท์ : 042-712882  แฟกซ์ : 042-712886  เว็บไซต์ : http://sakonnakhon.doh.go.th/sakonnakhon